ALFERD24 to w pełni funkcjonalny dodatek do ENOVA365 realizujący wszystkie obowiązki związane z obrotem i zużyciem towarów koncesjonowanych.

ALFERD24 to w pełni funkcjonalny dodatek do ENOVA365 realizujący wszystkie obowiązki związane z obrotem i zużyciem towarów koncesjonowanych, określone w:

 • ustawie o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 • ustawie o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
 • rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru informacji o sprzedaży materiałów, broni palnej innej niż strzelecka broń palna, na posiadanie której wymagane jest pozwolenie oraz strzeleckie broni palnej i istotnych części;
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencjonowania przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz transakcji obrotu i transakcji w zakresie pośrednictwa;
 • rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych i zbywanych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz materiałów wybuchowych znalezionych i zniszczonych podczas wykonywania działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów.

Co daje nam ALFRED24?

ALFERD24 jako dodatek do modułu HANDEL ENOVA365, w ramach realizowanej sprzedaży (fiskalizowanej bądź nie – paragony, faktury) oraz standardowego procesu gospodarki magazynowej (dokumenty przyjęcia PZ, dokumenty wydania WZ, przesunięcia magazynowe MM, rozchody wewnętrzne – zużycie  RW), pozwala zrealizować:

 • wszelkie wymagania dotyczące ewidencji towarów koncesjonowanych;
 • obowiązki informacyjne;
 • gromadzenia i zabezpieczenia danych;
 • dokonywania ewidencjonowanych korekt zapisów błędnych;
 • rejestracji wszystkich zdarzeń dotyczących ww. dokument w sposób trwały i nieusuwalny w odniesieniu do poszczególnych, logowanych hasłem, operatorów.

Nasz dodatek pozwala użytkownikowi skoncentrować się na prowadzonej działalności, zamiast na prowadzeniu dokumentacji. To ALFRED24 realizuje sam „przy okazji” standardowej procedury handlowej.

Warianty ALFRED24.

ALFERD24, jako dodatek występuje w trzech wariantach. Warianty zostały określone na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia we wspieraniu branży koncesjonowanie i obejmują:

 • SHORT – został optymalnie sparametryzowany dla podmiotów handlujących bronią, amunicją oraz niezautomatyzowanych handel materiałami wybuchowymi oraz dla podmiotów prowadzących zakład rusznikarski.
 • LONG – jest rozwinięciem wariantu SHORT o możliwość zautomatyzowanej obsługi handlu materiałami wybuchowymi i materiałami pirotechnicznymi w oparciu o standard określony przez FEEM w zakresie struktury pliku .xml zawierającego jednoznaczne oznaczenia materiałów wybuchowych zgodnie z decyzjami UE w zakresie oznaczania materiałów wybuchowych.
 • MAGNUM – to wersja zawierająca wszystkie powyższe elementy oraz aplikację mobilną na kolektory danych z odczytem QR-cod, pozwalająca realizować całość funkcjonalności ALFRED24 w terenie. Taki wariant jest najlepszym rozwiązaniem dla podmiotów posiadających stacjonarne bądź mobilne składy materiałów wybuchowych bądź rozległe magazyny towarów koncesjonowanych.

Kartoteka kontrahenta - przykładowa sprzedaż broni

Kartoteka kontrahenta - przykładowa sprzedaż broni i amunicji

Ul. Wolności 66

58-500 Jelenia Góra

tel. +48 75 76 79 644

biuro@informer.info.pl

Ul. Grunwaldzka 29

58-500 Jelenia Góra

tel. +48 605447037

cfo.handel@gmail.com